Συμπληρωματική ενημέρωση σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των Μετόχων και λοιπών συμμετεχόντων