Έντυπο Διορισμού Αντιπροσώπου για συμμετοχή στην Τακτική Γενική Συνέλευση από απόσταση