Αναθεωρημένη Πρόσκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων