Ανακατανομή Αντληθέντων – Αύξηση Εταιρικού Κεφ. Θυγατρικών Εξωτερικού