Ανακοίνωση Αποφάσεων για Νέο Πρόγραμμα Αγοράς Ιδίων Μετοχών