Ανακοίνωση Απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 9ης Μαϊου για Αγορά Ιδίων Μετοχών