Ανακοίνωση για το Συνολικό Αριθμό Δικαιωμάτων Ψήφου και το Ύψoς Μετοχικού Κεφαλαίου