Ανακοίνωση Γνωστοποίησης Μεταβολής Ποσοστού Μετοχών σε Επίπεδο Δικαιωμάτων Ψήφου