Ανακοίνωση γνωστοποίησης μεταβολής ποσοστού μετοχών σε επίπεδο δικαιωμάτων ψήφου