Ανακοίνωση Σημαντικού Γεγονόντος – Ιωάννης Π. Καρκαλέμης