Ανακοίνωση συναλλαγής μέλους διοικητικού συμβουλίου και ειδικότερα απόκτηση μετοχών από κληρονομιά