Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 29/05/2013