Αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας “ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.” της 9ης Μαϊου 2017 – Πίνακας Αναλυτικών Αποτελεσμάτων Ψηφοφορίας