Γνωστοποίηση συνολικού αριθμού μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου