Διάθεση και κατανομή Ιδίων Μετοχών της ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. στο προσωπικό