Επεξηγηματική Έκθεση της ΜΟΤΟΔΥΜΑΝΙΚΗ Α.Ε.Ε. (επισυνάπτεται έκθεση του Αποτιμητή PKF ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ)