Καταστατικό Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 24 Μαϊου 2019