Καταστατικό Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 24 Μαϊου 2019 με εμφανείς τις τροποποιήσεις