ΜΟΤΟΔΙΚΤΥΟ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ – Ετήσια Οικονομική Έκθεση του 2008