ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ – Έκθεση Πεπραγμένων Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 2023