ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ – Έκθεση Πεπραγμένων Επιτροπής Ελέγχου