ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΕΕ – Ετήσια Οικονομική Έκθεση του 2022 (άνοιγμα με ixbrl viewer)