ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ – Ανακοίνωση συναλλαγής Σ. Χατζίκου ως Μέλους ΔΣ