ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ – Αποκοπή δικαιώματος μερίσματος_Πληρωμή μερίσματος