ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ – Παράταση του χρόνου διάθεσης ιδίων μετοχών