ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Πρακτορεύσεις Ασφαλειών ΑΕ – Ετήσια Οικονομική Έκθεση του 2005