ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ – Συμπληρωματική ενημέρωση σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα