ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΕΕ – Ενδιάμεσες Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις του 2005