ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΕΕ – Ετήσιες Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις του 2005