ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΕΕ – Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις του 2006