ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΕΕ – Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση του 2015