Ολοκλήρωση Φορολογικού Ελέγχου Θυγατρικής Εταιρείας ΜΟΤΟΔΙΚΤΥΟ Α.Ε.