Ορθή Επανάληψη Αποφάσεων της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 19ης Δεκεμβρίου 2018