Πρόσκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων (επισυνάπτεται έκθεση Δ.Σ.)