Συνολικός Αριθμός Μετοχών και Δικαιωμάτων Ψήφου 2020