Σχέδιο Αποφάσεων Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 19.12.2018