Σχέδιο Αποφάσεων Τακτικής Γεν. Συν. για κάθε Θέμα της Ημερήσιας Διάταξης