Σχέδιο αποφάσεων της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων για κάθε θέμα ημερήσιας διάταξης