Τροποποίηση του άρθρου 6 «Μετοχές» του Καταστατικού της Εταιρείας