Τρoποποίηση της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης της 17/5/2011 περί αγοράς ιδίων μετοχών