Όροι και προϋποθέσεις εξ αποστάσεως Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων