ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ – Σχέδιο αποφάσεων για κάθε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων