ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΕΕ – Ετήσια Οικονομική Έκθεση του 2012