ΜΟΤΟΔΙΚΤΥΟ ΜΑΕ – Ετήσια Οικονομική Έκθεση του 2020