ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΕΕ – Ετήσια Οικονομική Έκθεση του 2023 σε ixbrl