ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ – Γνωστοποίηση Ανάρτησης Κανονισμών και Πολιτικών στην Ιστοσελίδα της Εταιρίας και Υιοθέτηση Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης