ΜΟΤΟΔΙΚΤΥΟ MΑΕ – Ετήσια Οικονομική Έκθεση του 2021