Ανακοίνωση Αποκοπής Δικαιώματος Μερίσματος / Πληρωμής Μερίσματος